Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja yrityksen henkilötietolain (10
ja 24 §) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.08.2021. Viimeisin muutos
15.08.2021.

 1. Rekisterinpitäjä
  Pieni PuuPaja
  Y-tunnus 3176073-1
  www.pienipuupaja.fi
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava
  Hanna Metsärinne
  info@pienipuupaja.fi
  p. 0408447729
 3. Rekisterin nimi
  Pienen PuuPajan asiakasrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen
  ylläpito. Rekisteriä tarvitaan tilausten, toimitusten ja maksujen hoitamiseen. Rekisterin tietoja
  voidaan käyttää mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen ja kehittämiseen. Asiakkaan
  tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
 • nimi ja yritys/organisaatio
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteydet, verkkoyhteyden IP-osoitteet
 • profiilit sosiaalisen median palveluissa
 • tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.
  Kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan
  tilikauden päättymisestä lukien.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeilla
  lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta,
  sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
  Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista
  lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta Pieneltä PuuPajalta muille tahoille.
 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
  tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
  laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
  muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti
  ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
  vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
  tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
  esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
  asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 5. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
  poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
  asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
  tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
  tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
  asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
  kuluessa).
 6. Evästeet (cookies)

Verkkosivustoilla käytetään evästeitä, jotta sivustolla voidaan tarjota paras käyttäjäkokemus.
Voit sallia tai kieltää evästeiden käytön käyttämäsi selaimen asetuksista. Huomioithan, että
osa palveluista ei toimi moitteettomasti ilman evästeitä.